Ostrołęckie Centrum Kultury

Strona Podmiotowa BIP

Statut

___________________________________________________________________________
 
STATUT

Załącznik do uchwały nr 214/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2016r.

STATUT OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROŁĘCE

Rozdział l Postanowienia ogólne

§1

Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce, zwane dalej OCK, jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały nr 265/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 października 2000 roku.

OCK działa w szczególności na podstawie:

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 póz. 446),

ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 r. poz.406 ze zm.), niniejszego statutu,

przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.

§2

Organizatorem OCK jest Miasto Ostrołęka.

OCK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§3

Siedziba OCK mieści się w Ostrołęce.

Terenem działania OCK jest Ostrołęka.

W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami OCK może działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

OCK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

OCK może posiadać znak graficzny.

Rozdział 2
Cele i przedmiot działania

§4

OCK prowadzi działalność podstawową w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Do zadań OCK należy:
 • edukacja kulturalna poprzez prezentacje w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej,
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
 • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,
 • tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki,
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
 • prowadzenie działalności kinematograficznej, wydawniczej i promocyjnej.

  3. OCK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Ostrołęki i instytucji działających na jej terenie.

  §5

  1. OCK może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

  2. Działalność gospodarcza OCK może odbywać się poprzez:
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
 • wypożyczanie sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów,
 • sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej,
 • organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, wystaw, turniejów tańca towarzyskiego i sportowego, festiwali, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi,
 • wynajmowanie sal koncertowych i konferencyjnych,
 • prowadzenie obsługi słupów ogłoszeniowych,
 • wydzierżawianie własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną i inną,
 • sprzedaż biletów na imprezy własne,
 • świadczenie innych usług związanych z działalnością statutową.

  3. Działalność gospodarcza OCK nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

  Rozdział 3
  Zarządzanie i organizacja

  §6

  OCK zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

  §7

  Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrołęki w trybie określonym w art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

  Dyrektor może powołać jednego zastępcę.

  W przypadku nieobecności dyrektora pracą OCK kieruje zastępca, a w przypadku jego braku lub nieobecności wyznaczony pracownik.

  §8

  Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością OCK,
 • zatrudnienie i zwalnianie pracowników OCK,
 • prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,
 • poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej,
 • przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

  Szczegółową organizację wewnętrzną OCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji związkowych.

  Rozdział 4
  Gospodarka finansowa

  §10

  OCK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Działalność statutowa OCK finansowana jest:
 • z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej,
 • z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji,
 • z dotacji celowych na realizacje wskazanych zadań i programów,
 • ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 • z innych źródeł.

  §11

  Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe OCK jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

  Rozdział 5
  Postanowienia końcowe

  §12

  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu OCK są dokonywane w tym samym trybie i na tych samych zasadach co jego nadanie.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

  § 13

  W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji OCK mają zastosowanie przepisy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 r. póz. 406ze zm.).

___________________________________________________________________________